بازدید آقایان مهندسین پاک فطرت شهردار شیراز،فرج زاده شهردار منطقه 2وبکایی مدیرعامل سازمان مشارکتها