بازدید شهردارشیراز آقای مهندس پاک فطرت زمستان 1391