بازدید مهندس خیراندیش معاون اقتصادی شهردار و مدیرعامل سازمان مشارکتهاو مهندس کاظمی مدیرفنی سازمان