بازدید معاونت محترم شهرداری و ریاست سازمان ترافیک و اصحاب رسانه شیراز نوروز 93