بازدید شهردار شیراز و هیات همراه از پروژه تیر 1393