گزارش تصویری آماده شدن واحدهای تجاری جهت تحویل موقت به خریداران فروردین 1395