افتتاح نمایندگی لوازم خواب ترک ورونیکا، ایسیمو و دیوا