آلدوز مجموعه از پوشاک و لوازم بازی کودکان ، طبقه همکف واحد 45